در این پروژه ما یک ردیاب خورشید ساده خواهیم ساخت که قادر است موقعیت بهینه خورشید را روی یک محور تشخیص دهد و خود را با آن تطبیق دهد .هدف از ساخت این پروژه ایجاد یک حلقه کنترلی است که بتواند یک سلول خورشیدی را به دقت رو به روی نور آفتاب قرار دهد .در ادامه با میکرو دیزاینر الکترونیک باشید.

  آموزش ساخت ردیاب خورشید با آردوینو و استپر موتور و مقاومت نوری

  قطعات و لوازم موردنیاز

  در این پروژه از یک استپر موتور (۲۸BYJ_48) برای نمایش نحوه استفاده از کتابخانه استپر موتور و بعضی از توابع آن استفاده شده است.

  موارد اختیاری :

  آموزش ساخت ردیاب خورشید با آردوینو و استپر موتور و مقاومت نوری

  اتصالات مدار

  اتصالات این پروژه پیچیدگی زیادی ندارند . استپرموتور از طریق مدارکنترل کننده آن (که معمولا همراه استپرموتور است) به آردوینو وصل می شود . در این پروژه از پایه های ۱۱,۱۰,۹و۱۲ آردوینو استفاده شده است .مدار کنترل کننده استپرموتور دارای یک کانکتور مادگی ۵ پین است که با کانکتور استپرموتور جفت می شود .مقاومت های حساس به نور به صورت سری با مقاومت های ۲۲۰ اهم بین ۵v و gnd قرار گرفته اند . سیگنال هایی که مد نظر ما هستند بین مقاومت های نوری و مقاومت های ۲۲۰ اهم قرار دارند که به پایه های A0 و  A1 آردوینو متصل می شوند .

  آموزش ساخت ردیاب خورشید با آردوینو و استپر موتور و مقاومت نوری

  کد پروژه  ردیاب خورشید با آردوینو

  دو جز اصلی برنامه کنترل سروو و حلقه تثبیت موقعیت مقاومت نوری هستند .

  const int rightSensorPin = A0;
  const int leftSensorPin = A1;
  int rightSensorRead = 0;
  int leftSensorRead = 0;
  int rightLightPct = 0;
  int leftLightPct = 0;
  int degreeChange = 1;
  //Arduino's CustomStepper library
  //Author: Igor Campos
  #include 
  CustomStepper stepper(9, 10, 11, 12);

  قدم اول مقدار دهی اولیه چند متغییری است که در برنامه استفاده خواهند شد . ما از دو پایه آنالوگ استفاده خواهیم کرد : A0وA1 . مقدار های خام اندازه گیری شده در متغییرهای مربوطه ذخیره می شوند . متغییر های “Pct” برای ذخیره درصد نوری که سنسور ها دریافت میکنند به کار می روند . متغییر degreeChange برای موقعیت یابی در حلقه لوپ به کار می رود که بعدا در مورد آن توضیح خواهیم داد . در آخر سر استپر دلخواه برای کنترل سلول خورشیدی مقدار دهی اولیه می شود .

  قسمت دوم کد پروژه

  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  stepper.setRPM(5);
  stepper.setSPR(4075.7728395);
  }
  void loop() {
  rightSensorRead = analogRead(rightSensorPin);
  leftSensorRead = analogRead(leftSensorPin);
  rightLightPct = map(rightSensorRead, 0, 1023, 0, 100);
  leftLightPct = map(leftSensorRead, 0, 1023, 0, 100);
  degreeChange = map(abs(rightLightPct-leftLightPct),0,100,2,10);
  Serial.print("right = ");
  Serial.print(rightSensorRead);
  Serial.print(" left = ");
  Serial.print(leftSensorRead);
  Serial.print(" Pct r/l = ");
  Serial.print(rightLightPct);
  Serial.print("/");
  Serial.println(leftLightPct);

  در این بخش به مقدار دهی اولیه ارتباط سریال می پردازیم و سپس به پارامترهای استپرموتور.اولین آن ها RPM است که برای استپر استفاده می شود و می تواند مقادیر مختلفی بسته به کاربرد داشته باشد که در این پروژه از مقدار ۵ استفاده شده است .تابع setSPR برای تعیین تعداد پله یا استپ ها در هر دور استفاده می شود . این مقدار از نسبت چرخ دنده های موتور بدست می آید .

  درون حلقه لوپ , ما با خواندن پایه های آنالوگ که به سنسورهای نوری متصل هستند شروع می کنیم . سپس این مقادیر خوانده شده با استفاده از تابع map به درصد تبدیل می شوند. خط بعد  متغییر degreeChange را محاسبه می کند که زاویه ای که سلول خورشیدی در آن قرار می گیرد را مشخص می کند . هر چه اختلاف بین دو سنسور بیشتر باشد سلول خورشیدی حرکت بیشتری خواهد کرد .

  خطوط مربوط به ارتباط سریال کد که در زیر مشاهده می کنید عمدتا برای ایرادیابی استفاده شده اند . من از آن ها برای گزارش دادن مقادیر خوانده شده از سنسور ها استفاده کرده ام تا مطمئن شوم که مقدار نور بدرستی دریافت شده و به درصد تبدیل می شود .

  قسمت  سوم کد پروژه

  if(rightLightPct < 30 && leftLightPct < 30){ Serial.println("No sun detected!"); }else if(rightLightPct > leftLightPct){
  Serial.println("Turning CCW!");
  rotateLeft();
  stepper.run();
  }else{
  Serial.println("Turning CW!");
  rotateRight();
  stepper.run();
  }
  }

  این بخش از کد  , حلقه کنترل اصلی می باشد . اولین شرطی که در این حلقه بدنبال آن می گردیم “عدم حضور خورشید” است که هنگامی رخ می دهد که هر دو سنسور مقداری کمتر از ۳۰درصد را نشان می دهند . در این حالت آردوینو هیچ تغییری در موقعیت استپرموتور ایجاد نخواهد کرد . شرط دوم بررسی می کند که آیا سنسور سمت راست نور بیشتری نسبت به سنسور سمت چپ دریافت می کند یا خیر .اگر این شرط برقرار باشد استپرموتور در جهت خلاف عقربه های ساعت شروع به چرخش خواهد کرد و در غیر این صورت استپرموتور در جهت حرکت عقربه های ساعت گردش می کند .

  قسمت  چهارم کد پروژه

  void rotateLeft(){
  stepper.setDirection(CCW);
  stepper.rotateDegrees(degreeChange);
  while(stepper.isDone() == false){
  stepper.run();
  }
  }
  void rotateRight(){
  stepper.setDirection(CW);
  stepper.rotateDegrees(degreeChange);
  while(stepper.isDone() == false){
  stepper.run();
  }
  }

  بخش آخر حاوی توابعی است که در بالا مشخص شده است . هر دوی این توابع برای چرخاندن موتور در جهت حرکت عقربه های ساعت یا خلاف آن استفاده می شوند . موتور تا اتمام گردش به حرکت خود ادامه خواهد داد .

  آموزش ساخت ردیاب خورشید با آردوینو و استپر موتور و مقاومت نوری

  منابع و لینک های مرتبط

  کد کامل برنامه : اینجا کلیک کنید .

  کتابخانه استپر موتور : اینجا کلیک کنید .

  مفاهیم تئوری استپر موتور : اینجا کلیک کنید .

  دیتاشیت موتور : اینجا کلیک کنید .

  نتیجه گیری

  در پایان این پروژه شما یک نمونه آزمایشی (یا کامل)از ردیاب خورشید با کارایی کامل خواهید داشت . اکنون شما می توانید با استپرموتور ها و مقاومت های نوری نیز کار کنید و از آن ها در پروژه های بعدی خود استفاده کنید .

  کد کامل :

  سورس کد کامل

  سورس کد کامل

  //Full Program: https://github.com/VRomanov89
  
  const int rightSensorPin = A0;
  
  const int leftSensorPin = A1;
  
  int rightSensorRead = 0;
  
  int leftSensorRead = 0;
  
  int rightLightPct = 0;
  
  int leftLightPct = 0;
  
  int degreeChange = 1;
  
  
  
  //Arduino's CustomStepper library
  
  //Author:  Igor Campos
  
  #include <CustomStepper.h>
  
  CustomStepper stepper(9, 10, 11, 12);
  
  
  
  void setup() {
  
    Serial.begin(9600);
  
    stepper.setRPM(5);
  
    stepper.setSPR(4075.7728395);
  
  }
  
  
  
  void loop() {
  
    rightSensorRead = analogRead(rightSensorPin);
  
    leftSensorRead = analogRead(leftSensorPin);
  
    rightLightPct = map(rightSensorRead, 0, 1023, 0, 100);
  
    leftLightPct = map(leftSensorRead, 0, 1023, 0, 100);
  
    degreeChange = map(abs(rightLightPct-leftLightPct),0,100,2,10);
  
    Serial.print("right = ");
  
    Serial.print(rightSensorRead);
  
    Serial.print(" left = ");
  
    Serial.print(leftSensorRead);
  
    Serial.print(" Pct r/l = ");
  
    Serial.print(rightLightPct);
  
    Serial.print("/");
  
    Serial.println(leftLightPct);
  
    if(rightLightPct < 30 && leftLightPct < 30){
  
      Serial.println("No sun detected!");
  
    }else if(rightLightPct > leftLightPct){
  
      Serial.println("Turning CCW!");
  
      rotateLeft();
  
      stepper.run();
  
    }else{
  
      Serial.println("Turning CW!");
  
      rotateRight();
  
      stepper.run();
  
    }
  
  }
  
  
  
  void rotateLeft(){
  
    stepper.setDirection(CCW);
  
    stepper.rotateDegrees(degreeChange);
  
    while(stepper.isDone() == false){
  
      stepper.run();
  
    }
  
  }
  
  void rotateRight(){
  
    stepper.setDirection(CW);
  
    stepper.rotateDegrees(degreeChange);
  
    while(stepper.isDone() == false){
  
      stepper.run();
  
    }
  
  }
  
  			

  منبع : EEEnthusiast


  کتاب مخابرات فیبر نوری ( درس مخابرات نوری ) در لینک زیر قرار گرفت

  نویسنده جوزف پالی Josef C.Palais

  ترجمه فارسی این کتاب کتاب مخابرات فیبر نوری نویسنده دکتر گرانپایه چاپ امام رضا هست

   

  لینک دانلود

  رپورتاژ: به لطف تکنولوژی هوشمندانه سفر کنید!Reviewed by رامتین اردشیری فر on May 29Rating: 5.0

  توریستگاه

  سفر رفتن از اهمیت بالایی برخوردار است و همه ما کم و بیش برای رفتن به سفر هیجان داریم. البته فواید سفر رفتن تنها لذت از مناظر یا استراحت نیست، سفر رفتن می تواند به خلاقیت شما کمک کند، می تواند اعتماد و دید مثبت تان را افزایش دهد، قدرت حل مشکلات را در شما تقویت می کند، متواضع ترتان می کند، می توانید خود را از نوع بسازید، شجاع تر، شادتر و صبورتر خواهید شد و… پس بجاست که بقول سعدی بگوییم بسیار سفر باید تا پخته شود خامی!

  اما اگر همین سفر آگاهانه و با شناخت و اطلاعات لازم انتخاب نشود می‌تواند آثار عکس در پی داشته باشد و تبدیل به خاطره‌ای ناخوشایند از تجربه‌ای تلخ شود. بدیهی است هرگونه سفری، روش‌ها و دانسته‌های خود را می‌طلبد که در جایگاه خود بسیار با اهمیت است. اینجاست که با کمک تکنولوژی و دنیای امروزی می توانید با کسب اطلاعات مناسب سفر خوبی را تجربه کنید.

  امروز قرار هست سایت و اپلیکیشن توریستگاه را به شما عزیزان معرفی کنیم که راهنمای سفر جامع و ارائه دهنده خدمات خرید آنلاین تور می باشد و شما را در انتخاب صحیح مقصد و تور یاری می کند. در این سایت اطلاعات گردشگری مثل نصحیت های قبل از سفر به شهرهای توریستی، مکان های دیدنی، مراکز خرید، رستوران ها و هتل ها با جزییات به همراه تصاویر و نقشه در دسترس است. همچنین در این سایت جزییات هتل ها مانند فاصله تا مراکز دیدنی، رستوران های هتل، شرایط و قوانین، مرکز سلامتی، اسپا و اتاق های هتل و… با اطلاعات دقیق قابل مشاهده است.

  توریستگاه

  همانطور که گفته شد در کنار راهنمای سفر، توریستگاه خدمات خرید و رزرو آنلاین تور هم ارائه می کند. برای مسافران پیدا کردن تور ویژه ای که به صورت پکیج از قبل مشخص شده باشد یک لذت دلنشینه، چرا که در این تورها که تاریخ مشخصی دارد از قبل، هواپیما توسط آژانس چارتر شده و همچنین اتاق های هتل رزرو شده است. در نتیجه قیمت های تور شکسته و همچنین خدمات بیشتری مانند ترانسفر، بیمه، ویزا، گشت شهری، صبحانه، سیم کارت رایگان و غیره به صورت پکیج به آن اضافه می گردد. تور لحظه آخری هم که با قیمت فوق العاده به علت نزدیکی به زمان پرواز، طرفداران پر و پا قرص خودش را دارد.

  از طرفی دیگر، در حال حاضر مسافران برای پیدا کردن تور مورد نظر خود با بودجه مشخص باید به روش قدیمی روزنامه ها را چک کرده و یا در موتورهای جستجو ، ساعت ها جستجو کرده تا تور مورد نظر با بودجه مشخص خود را از بین سایت های آگهی تور و یا سایت آژانس های مختلف پیدا کنند و در ساعات کاری آژانس ها با آنها تماس گرفته تا تحقیقات خود را تکمیل و در نهایت تور مورد نظر خود را از یک آژانس انتخاب و پس از تماس های طولانی و یا حضور در محل آژانس آن را رزرو می کنند.

  در اینجاست که باز هم تکنولوژی به کمک مسافران آمده و به لطف اپلیکیشن و سایت توریستگاه می توانید با صرف کمترین زمان تور ویژه یا لحظه آخری مورد نظر خود را با بهترین نرخ قیمت (از میان آژانس های همکار و معتبر) در هر ساعت از شبانه روز انتخاب و ظرف تنها چند دقیقه رزرو آنلاین تور را انجام دهید.

  پس اگر قصد سفر دارید و دنبال تور مسافرتی ویژه یا لحظه آخری با بهترین قیمت برای مقصد مورد نظر خود هستید و یا می خواهید با راهنمای سفر شهر مورد نظر خود آشنا شوید، همین الان به توریستگاه سر بزنید.

  این مطلب صرفاً جنبه تبلیغاتی دارد و وبسایت آلفا باکس.IR مسئولیتی در رابطه با آن نمی‌پذیرد.

  http://www.mytech.ir/computer-screen/
  عکس گرفتن از صفحه دسکتاپ

  یکی از کاربردهای خوب و به روز که نیازی برای بیشتر کاربران می باشد ,عکس گرفتن از ی برنامه خاص یا مثلا وقتی فیلمی داره پخش میشه میخواهید از اون لحظه فیلم عکس بگیرید نیاز است که اسکرین شات بگیرید .شما با گوشی های هوشمند می توانید به راحتی اسکرین شات بگیرید.اما ما در این مقاله برای شما آموزش می دهیم که به راحتی بتوانید از صفحه کامپیوتر خود اسکرین شات بگیرید.بسیار این کار آسان می باشد.

  کاربران گرامی شما می توانید به راحتی با دکمه ی “Print Screen” را روی کیبورد اسکرین شات بگیرید.این دکمه در کیبورد به نام های  “Prt Sc”, “Prnt Scrn”, “Print Scrn” می باشد.

  بعد از پیدا کردن این دکمه که اغلب روی کیبورد لپ تاب های بزرگ این دکمه بین “F12″ و “Scroll Lock” قرار دارد.شما می توانید به راحتی از  تمام صفحه کامپیوتر عکس بگیرید فقط با انتخاب دکمه “Print Screen.اما اگر قصد عکس گرفتن از  یک صفحه خاص یا یک برنامه خاص باید دکمه “Alt” را پایین نگه دارید و سپس “Print Screen” را بزنید.

  بعد از انتخاب و زدن دکمه “Print Screen” عکس مورد نظر شمادر حافظه کامپیوتر ذخیره شده است که شما باید آن را در پوشه مورد نظر برای خود paste کنید.شما برای paste کردن عکس مورد نظر می توانید در قسمت فتوشاپ خود بروید و paste بزنید و آن را انتخاب و در محل دلخواه ذخیره کنید.اگر سیستم شما فتو شاپ ندارد می توانید از برنامه paint استفاده کنید.برنامه paint تمام سیستم ها دارند که شما می توانید آن را در دکمه Start و سپس “All Programs” را انتخاب کنید که بعد از ان باید روی “Accessories” کلیک نمایید که در آخر “Paint”مشاهده و انتخاب می کنید.

  سپس بعد از باز شدن پنجره برنامه Paint  با زدن دکمه “Ctrl” “V” عکس گرفته شده را paste میکنید و  فایل مورد نظر را ذخیره مینمایید.

   

  آموزش عکس گرفتن از صفحه کامپیوتر

  این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

  دانلود آهنگ علی یاسینی تهران

  هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ تهران با صدای علی یاسینی به همراه متن و بهترین کیفیت

  شعر , آهنگسازی و تنظیم کننده : علی یاسینی

  Exclusive Song: Ali Yasini – “Tehran” With Text And Direct Links In UpMusic

  Ali Yasini Tehran دانلود آهنگ علی یاسینی تهران

  متن آهنگ تهران علی یاسینی

  ♪♪♫♫♪♪♯
  نذار دور بشیم از هم نرو من بی تو میترسم نرو فقط با تو میخندم نرو همه درارو میبندم نرو
  گرفتمت دست کم میگم آروم باش دیگه بسه مرد خسته از این روزای بی تو خطای روی دست چپ
  یه وقتایی زدن به هر دری چقدر راست گفتن که کج نری چقدر خرد شدم تو نشکنی ♪♪♫♫♪♪♯
  چقدر زود گذشت و رفت از این خونه همه جا غم داره بی تو خستم از این شعرای بی ذوق
  از این فکرای بی خود از این تهران بی تو

  نذار دور بشیم از هم نرو من بی تو میترسم نرو فقط با تو میخندم نرو همه درارو میبندم نرو

  UpMusicTag دانلود آهنگ علی یاسینی تهران
  همه درارو میبندم نرو
  دروغ میگم با خودم خیلی آرومم سرمو گرم کی کنم به کی بگم خانومم
  بگم اشکامو از چشم پاک کنه به کی بگم عاشقشم هر وقتی زیر بارونم
  فکر کردم مهمم برات همونقد که میخوامت کجایی حالمو ببینی عشقت شبا نمیخوابه
  چقد عوض شد این روزای خوبمون چه زود رفت اشتباه کردم فکر میکردم آرزوتم♪♪♫♫♪♪♯
  زل بزن نگام کن نرو تویی دلیل هرچی خوندمو دلیل بغض و این غمو به چی فروختیم همو
  به کی فروختی منو
  نذار دور بشیم از هم نرو من بی تو میترسم نرو فقط با تو میخندم نرو همه درارو میبندم نرو

  ♪♪♫♫♪♪♯

  علی یاسینی تهران

  برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ علی یاسینی تهران

  این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

  دانلود آهنگ علی یاسینی تلخ

  هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ تلخ با صدای علی یاسینی به همراه متن و بهترین کیفیت

  شعر , آهنگسازی و تنظیم کننده : علی یاسینی

  Exclusive Song: Ali Yasini – “Talkh” With Text And Direct Links In UpMusic

  s دانلود آهنگ علی یاسینی تلخ

  متن آهنگ تلخ علی یاسینی

  ♪♪♫♫♪♪♯
  واسه من سخت بود واسه تو ساده از همیشه

  یعنی کی مثل من پای تو دنیاشو میبازه

  اصلا نمیخورد به اون چشمای نازت

  قرارمون این نبود با همدیگه سرد بشیم ، قرارمون این نبود که خاطره تلخ بشیم

  ♪♪♫♫♪♪♯ شعر , آهنگسازی و تنظیم کننده : علی یاسینی ♪♪♫♫♪♪♯

  قرارمون این نبود سر کنیم با هر کسی ، طعنه میزنن بهم این آدمای لعنتی

  نمیخواستم باور کنم باختنت آسون بودی ، نمیخواستم یادت بیوفتم هر وقت بارون بود

  نمی خواستم باور کنم دروغه کل حرفات ، نمیخواستم به جای تو کنارم بشینن عکسات

  قرارمون این نبود با همدیگه سرد بشیم ، قرارمون این نبود که خاطره تلخ بشیم

  UpMusicTag دانلود آهنگ علی یاسینی تلخ

  قرارمون این نبود سر کنیم با هر کسی ، طعنه میزنن بهم این آدمای لعنتی

  قرارمون این نبود با همدیگه سرد بشیم ، قرارمون این نبود که خاطره تلخ بشیم

  قرارمون این نبود سر کنیم با هر کسی ، طعنه میزنن بهم این آدمای لعنتی

  ♪♪♫♫♪♪♯

  علی یاسینی تلخ

  برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ علی یاسینی تلخ

  این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

  دانلود آهنگ علی یاسینی میخندم

  هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ میخندم با صدای علی یاسینی به همراه متن و بهترین کیفیت

  Exclusive Song: Ali Yasini – “Mikhandam” With Text And Direct Links In UpMusic

  145347283745558158photo 2016 01 22 17 52 37 دانلود آهنگ علی یاسینی میخندم

  متن آهنگ میخندم علی یاسینی

  ♪♪♫♫♪♪♯
  حواست نبود و هواتو داشتم از دور حالا چجوری کنار بیام با بغضم

  هر روز بهم میگن چرا نمی خندی هیچ وقت باشه قبول منم میخندم از امروز

  ♪♪♫♫♪♪♯ میخندم به دستای عشقت رو دستات میخندم به تمام حرفات دروغات ♪♪♫♫♪♪♯

  به دلت غصه راه ندی یه وقتی عشقم حال من خوبه دارم میخندم به دنیا

  الان کشتی خودت مردی واسه کی چشامو بستم گذاشتی رو حساب سادگی

  پیتو میزنم با اینکه واسم ساده نی میزنم تا بفهمی این دیوونه بی اراده نی

  الان کشتی خودت مردی واسه کی چشامو بستم گذاشتی رو حساب سادگی

  پیتو میزنم با اینکه واسم ساده نی میزنم تا بفهمی این دیوونه بی اراده نی

  UpMusicTag دانلود آهنگ علی یاسینی میخندم

  یادته آرومم میکردی تو هر شرایطی با حرفات خیلی وقته نیستی هنوزم هیچکس نیومد جات

  منم که همه جوره از همه کندم ببین تو هم برو تویی که همه چیمو باختم

  هر کاری شد کردم که کم شه این فاصله زودی یادت میره خیلی جالبه

  حالام که حرفی نی شدم خونه با دلت بدم میاد از چشای معصوم خاینت

  ♪♪♫♫♪♪♯ الان کشتی خودت مردی واسه کی چشامو بستم گذاشتی رو حساب سادگی ♪♪♫♫♪♪♯

  پیتو میزنم با اینکه واسم ساده نی میزنم تا بفهمی این دیوونه بی اراده نی

  الان کشتی خودت مردی واسه کی چشامو بستم گذاشتی رو حساب سادگی

  پیتو میزنم با اینکه واسم ساده نی میزنم تا بفهمی این دیوونه بی اراده نی

  ♪♪♫♫♪♪♯

  علی یاسینی میخندم

  برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ علی یاسینی میخندم

  athome-robosmartهوش مصنوعی به تدریج یکی از بخش‌های جدانشدنی زندگی مدرن شده است. یک کامپیوتر مجهز به هوش مصنوعی می‌تواند با آموزش خودش، به محیط واکنش نشان دهد، بدون اینکه انسان‌ها دستور‌العمل خاصی به آنها بدهند. یک گزارش جدید از دانشگاه استنفورد توضیح می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ هوش مصنوعی چه نقش‌های می‌تواند در زندگی ما داشته باشد. در ادامه ۵ نمونه از این نقش‌ها را می‌توانید مطالعه کنید.

  چراغ راهنمایی رانندگی هوشمند

  بسیاری از افراد با آزردگی ناشی از انتظار در صف چراغ قرمز آشنایی دارند. چراغ‌های راهنمایی رانندگی مدرن عموما بر مبنای یک برنامه مشخص کار می‌کنند. افسران پلیس هم گاهی اوقات هنگام رویدادهای خاص یا موارد اورژانسی مداخله می‌کنند. در حال حاضر، چراغ‌های راهنمایی رانندگی به اصطلاح هوشمند می‌توانند با استفاده از دوربین‌ها و حسگرهای جاده زمان‌بندی کنترل ترافیک را تنظیم کنند. این چراغ‌ها با جمع‌آوری داده و تصمیم‌گیری به طور مستقل از انسان‌ها، می‌توانند خودشان را با خاصیت رندوم ترافیک وفق دهند.

  ربات‌های خانگی

  تا ۱۵ سال دیگر، ربات‌های هوشمند در خانه‌ی همه ما پیدا می‌شوند. خانه‌های هوشمند می‌توانند یاد بگیرند که متناسب با سلایق شخصی که وارد اتاق می‌شود، برنامه تلویزیونی یا موسیقی پخش کنند. این خانه‌ها همچنین در طول روز نور و دمای اتاق را متناسب با برنامه‌ی هر فرد را تنظیم می‌کنند. انباری‌ها به مالکان خانه یادآوری می‌کنند که برای مهمانی آینده وسایل لازم را تهیه کنند، وقتی که ذخایر غذای مورد علاقه آنها کم می‌شود، هشدار دهند یا اینکه بر اساس محتویات‌شان دستور غذاهایی را پیشنهاد دهند. هوش مصنوعی سلایق و ویژگی‌های شاخص هر فرد را یاد می‌گیرد و با همه قسمت‌های خانه هوشمند کار می‌کند.

  پزشکان هوش مصنوعی

  علیرغم تمام پیشرفت‌های اخیر در زمینه سلامت و پزشکی، ویزیت دکتر هنوز هیچ تغییری نکرده، بیماران علایم‌شان را برای یک پزشک توصیف می‌کنند، او هم یک سنجش فیزیکی انجام می‌دهد. با پیدایش هوش مصنوعی هوشمندتر، بیماران می‌توانند علایم‌شان را برای یک کامپیوتر توصیف کنند. کامپیوتر هم بلافاصله لیست عوامل احتمالی بروز علایم را آماده می‌کند، به این ترتیب دکتر می‌تواند تلاش‌هایش را صرف تشخیص بیماری کند. یک دستیار پزشک کامپیوتری، به کمک تکنولوژی پیشرفته تشخیص گفتار و با مقایسه علایم با یک پایگاه داده می‌تواند سرعت ویزیت‌های دکتر را افزایش دهد و احتمال تشخیص اشتباه را هم کاهش دهد.

  پلیس پیشگیرانه

  تا سال ۲۰۳۰ به کمک هوش مصنوعی امن نگه داشتن جوامع آسان‌تر می‌شود. بسیاری از اداره‌های پلیس از همین حالا، از داده برای بررسی روند جرم و جنایت استفاده می‌کنند، اما سیستم‌های هوشمند کامپیوتری می‌توانند روزی به طور اتوماتیک و پیوسته آمار جرم و جنایت را آنالیز کنند. هوش مصنوعی با مقایسه جرم‌ها و مکان‌های وقوع آنها می‌تواند نقش یک مشاور مستقل را برای فرمانده‌های پلیس داشته باشد و در رابطه با زمان و مکان اعزام نیروهای پلیس راهنمایی کند. هوش مصنوعی حتی می‌تواند روابط بین مظنونان و مجرمان محکوم را تحلیل کند تا حدس بزند که آنها با چه کسانی تعامل داشته‌اند. اما هنوز مشکلاتی با این تکنولوژی وجود دارد. داده‌های ورودی به این فناوری‌ها ممکن است تحت تاثیر تعصبات نژادی برنامه‌نویسان قرار گیرد.

  کلاس درس

  تا سال ۲۰۳۰ شاید دستیار معلم شما انسان نباشد. هوش مصنوعی به سرعت می‌تواند به سوالات دانش‌آموزان پاسخ دهد و همچنین به آموزگاران و استادان در نمره دادن کمک کند. برنامه‌های کامپیوتری و حتی ربات‌های انسان‌نما می‌توانند نقاط قوت و ضعف تک تک دانش‌آموزان را بفهمند و برای آنها تکالیف متناسب را آماده کنند. کامپیوتر به کمک هوش مصنوعی می‌تواند به طور مستقل به دانش‌آموزان پاسخ دهد، طوری که پاسخ آن مثل یک انسان به نظر می‌رسد. ربات‌ها همچنین می‌توانند برای کسانی که می‌خواهند زبان دیگری را بیاموزند، نقش طرف مقابل گفتگو را داشته باشند و کاملا در اختیار فرد باشند.

  منبع: Science Mag  این نوشته با کلمات روبرو برجسب شده اند @home robot, at home, robot, اخبار رباتیک, ربات, ربات خانه دار, ربات خانگی, رباتیک, روبات, هوش مصنوعی, پزشک هوش مصنوعی, چراغ راهنمایی رانندگی هوشمند, یادگیری ماشینی. لینک.

  این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

  دانلود آهنگ علی یاسینی کجایی

  هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از آهنگ کجایی با صدای علی یاسینی به همراه متن و بهترین کیفیت

  شعر : سوگند کامرانی / آهنگسازی و تنظیم کننده : علی یاسینی

  Exclusive Song: Ali Yasini – “Kojaei” With Text And Direct Links In UpMusic

  Ali Yasini Kojaei دانلود آهنگ علی یاسینی کجایی

  متن آهنگ کجایی علی یاسینی

  ♪♪♫♫♪♪♯
  نمیدونم چت شده دوباره چشمات چشمای کیو دیده

  تو که اصلا منو نمیشناسی یادت نمیاد پس جواب این اشکارو کی میده؟

  ♪♪♫♫♪♪♯ هی با خودم حرف میزنم بی دلیل توی اتاقم همه راه میرم همش ♪♪♫♫♪♪♯

  من همونم که تو همه زندگیش بودی زندگیشو گرفتن ازش

  همه چی خوب بود بهم ریخت سر چی خودت بگو چرا یهویی بارون شد

  ♪♪♫♫♪♪♯ شعر : سوگند کامرانی ♪♪♫♫♪♪♯

  تو که میگفتی تا همیشه میمونی کجایی بیا این روانیو آروم کن

  این سیگار لعنتیم که آرومم نمیکنه از روی عادت میکشم

  این تو چشمام خیره نشو من به جای تو خجالت میکشم

  گیج و گنگم گم سر این دوراهی شبیه هر دختر صدایی

  UpMusicTag دانلود آهنگ علی یاسینی کجایی

  کاش نبینمت یه روزی یه جایی د لعنتی یه سال کجایی

  دانلود آهنگ جدید علی یاسینی کجایی با لینک مستقیم

  همه چی خوب بود بهم ریخت سر چی خودت بگو چرا یهویی بارون شد

  تو که میگفتی تا همیشه میمونی کجایی بیا این روانیو آروم کن

  همه چی خوب بود بهم ریخت سر چی خودت بگو چرا یهویی بارون شد

  تو که میگفتی تا همیشه میمونی کجایی بیا این روانیو آروم کن

  علی یاسینی کجایی

  برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ علی یاسینی کجایی

  این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

  دانلود آهنگ محسن یگانه گله کرکس ها

  آهنگ زیبا و بسیار شنیدنی محسن یگانه بنام گله کرکس ها همراه با متن و دو کیفیت 320 و 128

  Exclusive Song: Mohsen Yeganeh – “Gale Karkas Ha” With Text And Direct Links In UpMusic

  photo 2017 12 17 22 28 37 دانلود آهنگ محسن یگانه گله کرکس ها

  متن آهنگ گله کرکس ها محسن یگانه

  ♪♪♫♫♪♪♯

  گله ی کرکس ها بازم رسیدن
  انگار جنازه های تازه دیدن
  به اسم امنیت یه جای نزدیک
  ♪♪♫♫♪♪♯ باز نفس یه ملتو بریدن ♪♪♫♫♪♪♯
  صلح اونا در حد یه نماده
  یعنی یه میلیون لشگر پیاده
  هرجا ببینن یه کم اختلافه
  اسلحه ی غیرتشون غلافه
  دوتا مثلث روی هم میکارن
  ♪♪♫♫♪♪♯ اسم یه شهر تازه روش میذارن ♪♪♫♫♪♪♯
  دوتا مثلث یعنی ترس و زندون
  دشمن بچه ها لبای خندون
  میگن کمین کرده تو این حوالی
  قشون کشی کرده با خوش خیالی

  UpMusicTag دانلود آهنگ محسن یگانه گله کرکس ها
  خیمه زدن یه شب رو دشت زیتون
  غنچه ها رو کندن با چنگ و دندون
  آی آدما پاشین که خیلی دیره
  مزرعه زیتون داره میمیره
  دعا کنید مرد غروب جمعه
  ♪♪♫♫♪♪♯ خاکتونو دوباره پس بگیره ♪♪♫♫♪♪♯
  دوتا مثلث روی هم میکارن
  اسم یه شهر تازه روش میذارن
  دوتا مثلث یعنی ترس و زندون
  دشمن بچه ها لبای خندون
  میگن کمین کرده تو این حوالی
  قشون کشی کرده با خوش خیالی
  خیمه زدن یه شب رو دشت زیتون
  غنچه ها رو کندن با چنگ و دندون

  ♪♪♫♫♪♪♯

  محسن یگانه گله کرکس ها

  برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ محسن یگانه گله کرکس ها

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت آلفا باکس محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
قدرت گرفته از : بک لینکس